Al contingut principal

Validació de documents

  • Validació documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció estan signats electrònicament per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb un certificat emès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i qualificat conforme la Directiva 1999/93/CE. D’acord amb el què estableix la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica sobre la validesa de les signatures emeses per entitats de confiança, aquesta signatura garanteix l’autoria del signant (l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) i la no alteració del contingut del document. 

Per obtenir la còpia electrònica autèntica del document en poder de l’Ajuntament, introduïu el Codi de Verificació Segura (CVS)

 

Top