Al contingut principal

Preus públics


Els preus públics són contraprestacions dineràries que se satisfan a les administracions públiques, en aquest cas a l'Ajuntament de Sant Cugat, per la prestació de determinats serveis, sol·licitats voluntàriament per la ciutadania, o per la realització d'activitats en igualtat de condicions amb el sector privat.

Top