Al contingut principal

Planejament i gestió urbanístics


L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que regula la planificació urbanística a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part el municipi de Sant Cugat del Vallès.

El Decret 305/206, de 18 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aplicació de l'article 17 d'aquest Reglament, podeu consultar el Planejament urbanístic i gestió urbanística vigents, consistent en el recull del planejament general i del derivat aprovat en el seu desenvolupament, amb data d'actualització 1 de maig de 2009.

També el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com telemàtica.

En aplicació de l'article 23 de l'esmentat Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, podeu consultar a la relació d'Expedients en tràmit la documentació relativa al planejament urbanístic i gestió urbanística de la ciutat en fase d'informació pública.

Expedients en tràmit

Projecte d’obres complementaries del “Projecte de rehabilitació de la masia de Can Quitèria
Aprovació:
25/07/2017
Publicació:
07/08/2017
Termini:
19/09/2017
Pla Especial d'Ordenació i concreció de l’ús d'equipament ubicat a l’Av. Vall d'Or, 16 (Expedient núm. 82001/16)
Aprovació:
14/07/2017
Publicació:
Pendent
Termini:
Pendent
Projecte d’obra ordinària de cobriment de la pista de hoquei del ZEM Jaume Tubau.
Aprovació:
11/07/2017
Publicació:
04/08/2017
Termini:
19/09/2017
Projecte de noves escales entre el passatge Verdaguer i el C. Nenúfar
Aprovació:
04/07/2017
Publicació:
25/07/2017
Termini:
07/09/2017
Projecte de reurbanització del carrer de Can Llobet al barri de La Floresta
Aprovació:
04/07/2017
Publicació:
25/07/2017
Termini:
07/09/2017
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Torre Negra (Exp: 83004/16)
Aprovació:
19/06/2017
Publicació:
26/06/2017
Termini:
22/09/2017
Suspensió de llicències a l'ambit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Torre Negra (Exp: 83004/16)
Aprovació:
19/06/2017
Publicació:
28/06/2017
Termini:
07/07/2018
Projecte adequació de la pista esportiva superior de Sant Francesc amb gespa artificial
Aprovació:
13/06/2017
Publicació:
07/07/2017
Termini:
22/08/2017
Modificació puntual del Pla Especial d’assignació d’usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol i Av. Roquetes a Can Magí en l’àmbit del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol (Exp: 82001/15)
Aprovació:
15/05/2017
Publicació:
26/06/2017
Termini:
04/09/2017
Edicte proposta substitució de modalitat del sistema d'actuació per reparcel·lació PA1.08 delimitat per la modificació puntual del PGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (EXP: UA94/17/02)
Aprovació:
09/05/2017
Publicació:
04/08/2017
Termini:
02/10/2017
Top