Al contingut principal

Perfil de contractant

  • Interior de l'Ajuntament

El Perfil de contractant és l’espai de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a través del seu web institucional, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

L'Ajuntament publica a la Plataforma de Contractació Pública la informació de totes les seves licitacions i contractes, des del 3 d'octubre de 2011. La Plataforma permet consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats, entre d'altres.

Històric de contractació

Pel que fa als procediments anteriors a la data del 3 d'octubre de 2011, els podeu consultar a la plataforma de Contractació de l’Estat del Ministeri d'Economia i Hisendawww.contrataciondelestado.es 

Les licitacions anteriors a la posada en marxa del Perfil de contractant de l'Ajuntament a la plataforma de Contractació de l'Estat les podeu consultar en aquest enllaç

Top