Al contingut principal

Meses de contractació

  • Una Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes en els procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat que convoca l'Ajuntament.

Es tracta d’un òrgan col·legiat composat per vàries persones que fan les funcions de president, secretari i vocals. Normalment els o les vocals són quatre: dos membres del personal tècnic de l’àmbit relatiu al contracte que es licita, el secretari general o vicesecretària general i l’interventor municipal.

L'Ajuntament de Sant Cugat publica, a partir de l'any 2016, tots els decrets de constitució de les Meses, modificacions i actes de valoració a la Plataforma de Contractació, dins de cada un dels expedients en licitació.

Top