Al contingut principal

Audiències públiques

  • L'alcaldessa durant una sessió plenària
  • Exterior de l'Ajuntament

L'audiència pública és la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i recollir propostes dels ciutadans i ciutadanes.

Incorporada a la vida municipal a través del Reglament de Participació Ciutadana, es convoca com a mínim un cop l’any per tal de presentar el pressupost i les ordenances municipals i, alhora, recollir propostes de la ciutadania que l’Ajuntament valorarà i, si ho considera oportú, estimarà.

Es poden convocar les audiències públiques que siguin necessàries a iniciativa o a proposta de:

  • Veïns i veïnes de forma individual, en un nombre no inferior al 3% de persones inscrites al cens electoral
  • Un nombre d’associacions o grups no inferior al 10% dels inscrits al Registre municipal d’entitats que acreditin individualment o conjuntament tenir més de 1.500 socis
  • El Consell de Ciutat, els consells sectorials o de districte, sempre que l’acord s’hagi adoptat per consens
  • L’alcalde o l’alcaldessa
  • L’Ajuntament pot convocar la ciutadania en  audiència pública sempre que ho consideri convenient.

Les sol·licituds de sessions han d’adreçar-se per escrit a l’alcalde o alcaldessa, assenyalant el tema a tractar.

Top