Al contingut principal

Planejament i gestió urbanístics


L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que regula la planificació urbanística a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part el municipi de Sant Cugat del Vallès.

El Decret 305/206, de 18 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aplicació de l'article 17 d'aquest Reglament, podeu consultar el Planejament urbanístic i gestió urbanística vigents, consistent en el recull del planejament general i del derivat aprovat en el seu desenvolupament, amb data d'actualització 1 de maig de 2009.

També el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com telemàtica.

En aplicació de l'article 23 de l'esmentat Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, podeu consultar a la relació d'Expedients en tràmit la documentació relativa al planejament urbanístic i gestió urbanística de la ciutat en fase d'informació pública.

Expedients en tràmit

Modificació puntual del Pla General Metropolità al Sector de la Torre Negra (Exp: 83004/16)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
03/03/2017
Termini:
06/04/2017
Suspensió de la tramitació i concessió de llicències urbanístiques d'obres a l'àmbit de la UAM3 en l'entorn Nord-Est del Monestir de Sant Cugat del Vallès (Exp: 83003/17)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
21/03/2017
Termini:
22/03/2018
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les Cases dels Mestres a l'àmbit de La Floresta (Exp: 83002/17)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
13/03/2016
Termini:
24/04/2017
Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les Cases dels Mestres a l'àmbit de La Floresta (Exp: 83002/17)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
21/03/2017
Termini:
22/03/2019
Pla Especial Urbanístic d’Ordenació dels Clubs Socials de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Sant Cugat del Vallès (Exp: 82003/16). Segona aprovació inicial.
Aprovació:
07/02/2017
Publicació:
02/03/2017
Termini:
06/04/2017
Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al sector de Can Borrull, ctra. BV-1462, entre el P.Q. 6+750 i el P.Q. 7+580
Aprovació:
20/12/2016
Publicació:
Pendent
Termini:
Pendent
Suspensió de llicències a l’àmbit del Pla Especial d’Ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la seu de l'EMD a Valldoreix (Exp: 82004/16)
Aprovació:
03/11/2016
Publicació:
13/12/2016
Termini:
14/12/2017
Pla Especial urbanístic dels equipaments de Centre Borja i Campus Esade (Exp: 82002/15)
Aprovació:
03/11/2016
Publicació:
04/03/2017
Termini:
18/04/2017
Suspensió de llicències a l'àmbit del Pla Especial Urbanístic dels equipaments de Centre Borja i Campus Esade (Exp: 82002/15)
Aprovació:
03/11/2016
Publicació:
14/03/2017
Termini:
14/03/2018
Suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió i d'altres autoritzacions municipals que afectin al sector de l'àmbit del Teatre La Unió (Exp: 83005/16)
Aprovació:
18/07/2016
Publicació:
05/09/2016
Termini:
06/09/2018
Top