Al contingut principal

Cost efectiu dels serveis

  • Asfaltat de carrers
  • Agent de la Policia Local regulant el trànsit

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) ha introduït un nou precepte a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 116 ter. Aquest nou article estableix que totes les Entitats Locals calcularan i publicaran el cost efectiu dels serveis abans de l’1 de novembre. L’Ordre HAP/2705/2014 determina en els seus annexos quins són aquests serveis i estableix els criteris a seguir en el càlcul del cost efectiu:

  • Serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril)
  • Serveis derivats de l’exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril)

A partir de 2014 publiquem el cost efectiu dels serveis, calculats d’acord amb els criteris establerts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Excepcionalment, les dades de 2013 les va publicar el mateix Ministeri d’acord amb les liquidacions de pressupostos subministrades per les entitats.

Top