Al contingut principal

Detall de tràmit

Volant de residènciaÉs el document que acredita el domicili d'una persona que consta inscrita al Padró d'Habitants

Requisits:

 • És indispensable estar empadronat/ada
 • Pot sol·licitar-ho l'interessat, algú de la seva família o un tercer que presenti el DNI de l'interessat o llibre de família, en cas de menors

Documentació a aportar:

 • Si es sol·licita presencialment: DNI, passaport, permís de conduir o permís de residència d'alguna de les persones inscrites al domicili o llibre de família, en cas de menors.
 • Si es sol·licita per telèfon (010 o 902543010 per mòbil o fora del municipi), caldrà informar de les dades que sol·liciti l'operadora. El volant serà tramés per correu ordinari al domicili que consta al padró d'habitants.
 • Si s'ha de fer constar una antiguitat anterior a 1996, cal sol·licitar un certificat per instància. Es lliura als 10 dies següents i està subjecte a taxes per expedició de documents.

Normativa:

 1. Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
 2. Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
 3. Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
 4. Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
 5. Reglament de demarcació territorial  i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
 6. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
 7. Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
 8. Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
 9. Ordenances Fiscals vigents (per l'històric)

Observacions:

P112 

Data de darrera actualització: 27/02/2015


Top