Al contingut principal

Detall de tràmit

Volant de convivènciaÉs el document que acredita el domicili de les persones que consten inscrites en la mateixa unitat familiar al Padró d'Habitants.

Requisits:

 • És indispensable estar empadronat/ada.
 • Pot demanar-ho qualsevol habitant dels que hi apareixeran inscrits, o un tercer que presenti el DNI d'algú dels que hi apareixeran inscrits.
 • Si és per un volant d'un menor només el pot demanar els progenitors o tutors amb qui convisqui

Documentació a aportar:

 1. Si es sol·licita presencialment: cal presentar el DNI, passaport, permís de conduir o permís de residència d'alguna de les persones inscrites al domicili.
 2. Si es sol·licita per telèfon (010 o 902543010 per mòbil o fora del municipi), caldrà informar de les dades que sol·liciti l'operadora. El volant serà tramés per correu ordinari al domicili que consta al padró d'habitants.
 3. Si s'ha de fer constar una antiguitat anterior a 1996, cal sol·licitar un certificat per instància. Es lliura als 10 dies següents i està subjecte a taxes per expedició de documents.

Normativa:

 • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
 • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
 • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
 • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
 • Reglament de demarcació territorial  i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
 • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
 • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
 • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
 • Ordenances Fiscals vigents (per l'històric)

Observacions:

P112 

Data de darrera actualització: 18/03/2015


Top