Al contingut principal

Detall de tràmit

Títol de família nombrosaTramitació, com a finestreta única, de les sol·licituds de títol de família nombrosa així com les renovacions i duplicats. El títol de família nombrosa és un títol oficial, concedit pel Departament de d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la possessió del qual atorga diferents beneficis.

BENEFICIS GENERALS:

 • Beneficis socials en l'àmbit dels serveis públics o d'interès general (amb un règim de preferència en àmbits com l'accés a beques i ajuts o l'admissió en centres educatius), habitatge i règim fiscal (s'estableix un règim d'exempcions i bonificacions en taxes i preus en educació, transports o accés a béns culturals).
 • Descomptes en els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris a Catalunya que siguin competència de la Generalitat i que seran del 20% per a tots els membres de les famílies nombroses de la categoria general, i del 50% per a tots els integrants de les famílies nombroses de categoria especial (que inclou aquelles amb més de 5 fills, o 4 en cas de fills amb minusvàlua o amb una renda familiar per sota del límit establert, entre altres supòsits).
 • Els abonaments de transport en els quals s'aplicarà aquest descompte especial per a famílies nombroses són: T-Mes, T-Jove, T-Trimestre i bitllet senzill.
 • Beneficis per a la contractació de persones cuidadores (bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social) i la possibilitat d'establir per negociació col·lectiva preferències en matèria de drets dels treballadors, com també el fet que l'Administració de l'Estat promogui la responsabilitat social de les empreses i agents socials amb l'objectiu de concedir un tracte favorable a les famílies nombroses en l'accés al mercat laboral, habitatge, crèdit i activitats d'oci i culturals.
 • També es preveu una ampliació del període considerat com efectivament cotitzat i de reserva del mateix lloc de treball dels actuals 12 mesos fins a 15 o 18 mesos en casos d'excedència per cura de fills o filles.
 • S'igualen els límits de renda per accedir a les prestacions per fill a càrrec amb els mínims exempts de l'IRPF.
 • S'atorga un subsidi a les famílies nombroses amb fills discapacitats o incapacitats per treballar que presentin necessitats educatives especials.
 • S'estableix el caràcter mínim dels beneficis previstos a la llei, la seva compatibilitat amb altres que es poguessin atorgar a aquestes famílies i la possibilitat d'ampliar l'acció protectora per part de les Administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències.

BENEFICIS que ofereix l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:

 • Bonificació del 50% de l'IBI (amb una bonificació mínima de 95 euros i màxima de 450 euros)
 • Bonificació  del 50% de les quotes d'escolaritat de les escoles bressol municipals
 • Bonificació  del 50% als estudis oficials de l'Escola Municipal de Música "Victòria dels Àngels"
 • Bonificació del 20% de les taxes d'utilització dels Tallers Espai Jove
 • Bonificació  del 20% en les quotes dels tallers i ludoteques dels Centres Cívics i de la Casa de Cultura de Mira-sol
 • Bonificació del 20% en els preus de les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta
 • Bonificació  del 10% en el preu del carnet d'autobús per a estudiants
 • Descompte del 50% en el preu de l'entrada del Museu de Sant Cugat per als membres majors de 16 anys (pels menors d'aquesta edat l'entrada sempre és gratuïta)
 • Descompte del 20% a les activitats del "Viu l'estiu" realitzades per l'Ajuntament  

D'ALTRES AVANTATGES:

 • Bonificació  sobre la tarifa de consum d'aigua: cal sol·licitar-la a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que pertany a la Generalitat de Catalunya o bé al 012. També es pot consultar des de: www.sorea.es/scugat
 • Permet gaudir d'una sèrie de beneficis i descomptes als establiments, empreses i entitats col·laboradores adherides a la GUIA DE RECURSOS I SERVEIS DEL CARNET FAMILIAR, que es pot consultar a: www.cat365.cat

Requisits:

Per consultar els requisits clicar aquí

 

 

Documentació a aportar:

Per consulteu la documentació a aportar clicar aquí

 

Normativa:

 • Llei 40/2003, de 19 de novembre, de protecció de les famílies nombroses. (BOE núm. 277, de 19/11/2003)
 • Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (DOGC núm. 3926, de 16/07/2003)
 • Ordre BES/262/2002, de 15 de juliol, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de sol·licitud i renovació del títol de família nombrosa. (DOGC núm. 3684, de 24/07/2002).
 • Ordre PTO/179/2009, de 6 d'abril, d'aplicació a les persones membres de famílies nombroses de bonificacions sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers (DOGC núm. 5358, de 14/04/2009)
 • Ordenances Fiscal vigents

Observacions:

 • Pot sol·licitar-se a les Oficines d'Atenció Ciutadana municipals.
 • També pot tramitar-se al moment, a l'Oficina de Benestar i Família de Sant Cugat, els dimecres de 10 a 14h.
 • El tràmit es realitza com a FINESTRETA ÚNICA.
 • Les sol·licituds es poden enviar o presentar a l'Oficina d'Acció Social i Ciutadania més propera (Cr. Sant Antoni, 36 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS), també es pot sol.licitar a travès del portal de l'Administració Oberta de Catalunya i telefònicament a través del 902 012345 (+34 935 675 888 si truqueu des de l'estranger) o a qualsevol dependència que estableix la Llei 30/1992.


Per a qualsevol informació: www.gencat.cat o podeu trucar  al 012 o bé envieu un correu electrònic a: secretariafamilies@gencat.cat

La renovació del títol de família nombrosa s'haurà de fer (mateix document sol·licitud inicial): 

Per acabament del termini de validesa:

 • En aquests casos no caldrà aportar la documentació de l'apartat Documentació general, únicament s'haurà de presentar la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats a l'apartat Documentació específica. No obstant això, en les unitats familiars en què hi hagi fills/filles majors de 18 anys, s’haurà d’aportar original i fotocòpia del seus Documents identificadors, si no s’han aportat anteriorment a l’expedient.

Per variació de les circumstàncies familiars:

 • Caldrà aportar únicament la documentació general de l'apartat Documentació general, que acrediti la variació i la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats a l'apartat Documentació específica.

Data de darrera actualització: 27/03/2017


Top