Al contingut principal

Detall de tràmit

Títol de família monoparentalTramitació, com a finestreta única, de les sol·licituds de títol de família monoparental així com les renovacions i duplicats.
És un títol oficial, concedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la possessió del qual equipara les famílies monoparentals amb les famílies nombroses gaudint dels mateixos avantatges que, fins el moment, es concreten en:

 • Avantatges en l'àmbit escolar
 • Ajuts a l'accés a l'habitatge
 • Ajuts a les famílies per naixement, adopció, tutea o acolliment
 • Descomptes en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya

BENEFICIS que ofereix l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:

 • Bonificació de l'IBI, amb una bonificació mínima de 95 euros i màxima de 450 euros i cal fer-ho mitjançant el seu tràmit específic (codi 199)
 • Bonificació del 50% de les quotes d'escolaritat de les escoles bressol municipals
 • Bonificació del 50% als estudis oficials de l'Escola Municipal de Música "Victòria dels Àngels"
 • Bonificació del 20% de les taxes d'utilització dels Tallers Espai Jove
 • Bonificació del 20% en les quotes dels tallers i ludoteques dels Centres Cívics i de la Casa de Cultura de Mira-sol
 • Bonificació del 20% en els preus de les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta
 • Descompte del 10% en el preu del carnet d'autobús per a estudiants
 • Descompte del 50% en el preu de l'entrada del Museu de Sant Cugat per als membres majors de 16 anys (pels menors d'aquesta edat l'entrada sempre és gratuïta)
 • Descompte del 20% a les activitats del "Viu l'estiu" realitzades per l'Ajuntament

Data inicial d'efectes del títol:

Els beneficis concedits a les famílies monoparentals produiran efectes des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació, sempre que en aquell moment complissin els requisits i la resolució administrativa que es dicti sigui favorable

Per a qualsevol informació truqueu al 010 o bé: 

clicar aquí

 

Requisits:

Família monoparental és aquella formada per un o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

En tot cas, es consideren famílies monoparentals les següents famílies:

 • La persona progenitora, amb fills o filles a càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana.
 • La persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • La persona progenitora que té la guarda dels fills o filles i no percep pensió pels aliments d’aquests o aquestes establerta judicialment o, percebent-la, és inferior a la meitat de l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.
 • La persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit violència d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l’altra persona progenitora o convivent.
 • La persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit abandonament de família per part de l’altra persona progenitora o convivent.
 • Una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un període igual o superior a un any en situació de privació de llibertat, d’hospitalització o altres causes similars.


Una família monoparental perd aquesta condició en el moment que la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol de les condicions establertes.

Les persones estrangeres de països no comunitaris tindran dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment a Catalunya.

Condicions dels/de les fills/filles

 • A l’efecte del reconeixement del Títol de família monoparental es computaran els/les fills/filles fins als 21 anys, o bé fins als 26 anys si estan estudiant, que convisquin amb les persones progenitores i en depenguin econòmicament.
 • No hi ha límit d'edat per als/a les fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la unitat familiar.
 • Es considera condició equiparada a la de fill o filla la persona tutelada o acollida

Renovació del Títol de família monoparental
La renovació del Títol de família monoparental s’haurà de fer:

 • Per acabament del termini de validesa
 • Per variació de les circumstàncies familiars o personals

El reconeixement de la condició de família monoparental i nombrosa correspon al Departament d’Acció Social i Ciutadania, així com l’expedició i la renovació del títol que ho acredita. S’expedirà un títol col·lectiu per a tota la família i un d’individual per a cadascuna de les persones que la componen.

El títol de família monoparental té una validesa de 4 anys, però quan el fill o filla de més edat fa 21 anys, passa a tenir una validesa biennal.

Documentació a aportar:

La documentació que cal presentar varia segons els diferents supòsits:

Títol nou (la documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada):

Documentació general: 

Document identificador de la persona sol·licitant progenitora i dels fills/filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

 • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

Documentació específica: 

 • Targeta de residència per a totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en cas de persones residents comunitàries.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud, en el cas de fills/filles majors de 21 anys.
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills/filles majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
 • Resolució judicial, o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de situació de violència.
 • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
 • Certificat de permanència en centre d'execució penal.
 • Certificat de permanència en centre hospitalari.

Renovació per acabament del termini de validesa:

No caldrà aportar la documentació general de l'apartat a) Documentació general, corresponent a títol nou Únicament s'haurà de presentar la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats a l'apartat b) Documentació específica.

Renovació per variació de les circumstàncies familiars o personals:

Caldrà aportar únicament la documentació general de l'apartat a) Documentació general, corresponent a títol nou, que acrediti la variació i la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats en l'apartat b) Documentació específica.

Duplicat:

Emplenar correctament i signar el model de sol·licitut de duplicat del Títol de família monoparental. 

Normativa:

 • Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (DOGC núm. 5475, de l'1 d'octubre de 2009)
 • Pressupost Municipal vigent

Observacions:

Per a qualsevol informació: www.gencat.cat o podeu trucar al 012

Data de darrera actualització: 07/04/2015


Top