Al contingut principal

Detall de tràmit

Targeta busTargeta que s'ofereix per a utilitzar el servei de transport urbà, en bus, de forma gratuïta o bonificada , per aquelles persones que compleixin els requisits per a cadascuna de les diferents tipologies i que estiguin empadronats/des a Sant Cugat del Vallès.

Modalitats de targeta bus:

 • T-gran: més de 65 anys
 • T-sènior: de 30 a 64 anys
 • T-jove: de 13 a 29 anys
 • T-infant: de 3 a 12 anys

Requisits:

Poden sol·licitar-la les persones empadronades al municipi i que, a més, puguin acreditar alguna d'aquestes situacions:

 • jubilats/des
 • pensionistes
 • estudiants (servei subjecte a preus públics bonificats per a joves entre13 i 18 anys(*)
 • persones amb certificat de discapacitat (superior o igual al 33%, expedit pel CAD)
 • acompanyant de persona amb certificat de discapacitat i en el qual s'especifiqui la necessitat de suport de 3a persona
 • pare o mare o tutor/a de menors d'edat amb certificat de discapacitat, necessiti o no suport de 3a persona
 • usuaris de Serveis Socials, de forma excepcional i previ informe tècnic
 • persones treballadores en situació d'atur que hagin treballat un mínim de 3 mesos en els darrers 3 anys, que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball (amb la demanda renovada) i que no estiguin cobrant cap prestació per desocupació

Documentació a aportar:

SOL·LICITUD NOVA:

 • Cal presentar degudament complimentada la "Sol·licitud Targeta Bus" (Doc.007)
 • És un tràmit presencial, cal presentar DNI/NIE per la seva acreditació.
 • No cal portar fotografia, aquesta es fa al moment de fer la sol·licitud i seguidament s'entrega la targeta plastificada amb suport magnètic. Aquest carnet és personal, intransferible i propietat de l'ajuntament.
 • L'emissió d'una targeta nova té un cost de 3,10 €, excepte la de transport bonificat per a estudiants que queda inclòs en el preu públic.
 • Els residents de Valldoreix comptaran a la targeta amb indicatiu propi.

Els documents específics per a cada situació són:

 1.  jubilació: fotocòpia document acreditatiu si és menor de 65 anys
 2.  pensionista: fotocòpia document acreditatiu
 3.  discapacitat: fotocòpia Certificat de discapacitat CAD o Targeta acreditativa de discapacitat 
 4.  serveis socials: informe de Serveis Socials
 5.  estudiant: fotocòpia de la matrícula del curs escolar vigent; fotocòpia família nombrosa o monoparental, si escau
 6.  atur: inscripció renovada d l'OTG, informe vida laboral i certificat de no percepció d'ingressos

RENOVACIÓ: 

 • Per caducitat, excepte els majors de 65 anys, cal aportar la documentació de nou. Si és correcta es tramitarà al moment
 • Per mal funcionament, cal portar la targeta anterior i es bescanviarà per una de nova (cost 0 €)
 • Per pèrdua o deteriorament, cal emplenar la sol·licitud i presentar la documentació per complir els requisits, ja que es dóna de baixa la targeta anterior. Si és per deteriorament caldrà presentar la targeta malmesa. En ambdós casos caldrà fer efectiva la taxa corresponent (5,20€ la 1a vegada i 32,05€ les següents)
 • Per robatori , s'acompanyarà de la denúncia corresponent i el cost serà de 3,10€, sinó s'aplicarà la taxa corresponent a pèrdua.

RECÀRREGUES:

 • Són gratuïtes sempre que es porti la targeta i no hagi de canviar de modalitat.

Normativa:

 • Ordenances Fiscals vigents
 • Decret d'Alcaldia 2015

Observacions:

VIGÈNCIA:

La caducitat de les targetes és de dos anys amb les següents excepcions:

 • pensionista, menor de 65 anys: 12 mesos
 • aturat: 6 mesos
 • estudiants: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent
 • usuaris Serveis socials: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent 

Cal tenir en compte els trams d'edat per tal de no sobrepassar el termini de la modalitat de targeta, per exemple de T-sènior a T-gran. (*) T-jove entre 13 i 18 anys per transport és un servei bonificat:

 1. permet circular amb totes les línies d'autobusos, inclosos els de Valldoreix
 2. l'ús és il·limitat per a tots els dies de la setmana (inclosos festius)
 3. la seva durada coincideix amb els mesos del curs escolar vigent, és a dir, des de setembre fins el 30 de juny, encara que sobrepassi els 18 anys.

Import de l'abonament:

 • Curs escolar 2016-17: 209,25€
 • Per a famílies nombroses o monoparentals 10% descompte: 188,00€

L'import serà proporcional a la data de sol·licitud i es farà efectiu al moment de recollir el carnet.

Taula import fraccionat per al curs 2016-17:

 

DATA DE SOL·LICITUD PREU 10% descompte
De l’1 al 30/09/16 209,25 € 188,00 €
De l’1 al 31/10/16 188,32 € 169,50 €
De l’1 al 30/11/16 167,40 € 150,66 €
De l’1 al 31/12/16 146,48 € 131,83 €
De l’1 al 31/01/17* 125,55 € 113,00 €
De l’1 al 29/02/17* 104,63 € 94,17 €
De l’1 al 31/03/17* 83,70 € 75,33 €
De l’1 al 30/04/17* 62,78 € 56,50 €
De l’1 al 31/05/17* 41,85 € 37,67 €
De l’1 al 30/06/17* 20,93 € 18,83 €

(*) revisió preus taxes 2017

Les targetes entraran en funcionament el dia 1 de setembre del 2016 i seran vigents fins el 30 de juny de 2017.

ATENCIÓ:

La Generalitat ofereix la Targeta T-12 de l'ATM pels estudiants d'entre 4 i 14 anys, que permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

Sant Cugat del Vallès és zona 2C.

La targeta T-12 té un cost d'emissió i gestió de 35 € a abonar en la primera emissió, les renovacions posteriors es realitzaran sense cost i de manera automàtica fins el dia que compleixin els 15 anys.

Per a la gestió i sol·licitud de la targeta, adreceu-vos al web http://www.t-12.cat o truqueu al telèfon 902 444 012

TAXES PER DUPLICATS:
Els duplicats per pèrdua, robatori (sense denúncia) o deteriorament tindran un cost de 5,20 € el primer cop i 32,05 € els successius

CANVI DE MODALITAT
:
Si es varia de modalitat, el canvi de targeta també comporta un cost de 3,10 €  així com la reposició per robatori amb denúncia.

ALTRES PRESTACIONS DE LES TARGETES:
Actualment la T-jove permet gaudir d'altres prestacions i serveis, per això cal omplir el Doc.261 del tràmit "Targeta T-jove"

P267

Data de darrera actualització: 06/09/2016


Top