Al contingut principal

Detall de tràmit

Sol·licitud plans d'ocupació municipalsAquest tràmit facilita la participació en el procés de selecció de la convocatòria dels Plans d’Ocupació Municipals 2016 TARDOR, convocats per l'Ajuntament amb la finalitat de cobrir 26 places per donar suport a diferents serveis de l'Ajuntament.

Es contractarà: 9 perfilS TÈCNICs, 12 perfils PEONS i 5 perfils OFICIALS DE 1a, d'acord amb les Bases aprovades (Doc.179).

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 al 17 de novembre de 2016. CONVOCATÒRIA TANCADA

                                        

Requisits:

Persones que acreditin l’acompliment dels següents requisits, especificats a les bases de la convocatòria:

 • Situació d’atur en recerca de feina de mínim de 6 mesos de durada comptada a la data límit de presentació de documentació. Cal acreditar-a mitjançant inscripció al SOC i amb l'Informe de vida laboral). Es considerarà que s'acompleix el requisit,  en els casos en els quals s'ha treballat un màxim de 60 dies en els 6 mesos immediatament anteriors a la data límit de presentació de sol·licituds. 
 • No estar cobrant la prestació contributiva per desocupació en la data límit de presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat contractat en cap projecte de Pla d’Ocupació complert en les convocatòries corresponents al 2015.
 • Titulació/Formació i Experiència requerida per a cada perfil especificades a l'Annex I de les bases de la convocatòria.
 • Acceptar l'assistència a formació i tutories ja siguin dintre o fora de l'horari laboral, durant el periode de contractació, proposdades pel SOM.

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud de participació en procés de selecció Plans d'Ocupació Municipals (Doc.524), degudament emplenada i signada, acompanyada de la següent documentació:
 • Document acreditatiu de l’identitat (DNI, NIE, passaport)

Currículum vitae actualitzat, que especifiqui:

 • Dades personals i de contacte 
 • Formació acadèmica reglada
 • Formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs, seminari o jornada
 • Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual s'ocupaven i detall de les funcions que es desenvolupaven
 • Coneixements i certificat lingüístics

Només en cas de no autoritzar que l'Ajuntament faci la consulta de les dades personals referides a aquests temes o que le sigui requerit específicament  per no poder accedir a la informació, hauran de presentar la documentació següent:

 • Acreditació d'estar a l'atur i inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya, i estar a l'atur 6 mesos abans de la data límit de presentació de sol·licitud de participació 
 • Document acreditatiu d'haver esgotat la prestació d'atur
 • Informe de vida laboral actualitzat a data límit de 12 de febrer de 2016
 • Documentació acreditativa de situació monoparental, si escau.
 • Documentació acreditativa de la situació de discapacitat igual o superior al 33%, si escau.
 • Acreditació de la situació acadèmica requerida per participar en el procés

Les persones que passin totes les fases del procés de selecció, hauran de presentar la Declaració responsable i l’autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques (AEAT) i de dades socioeconòmiques als Serveis Socials Municipals (Doc.536)

Tota  la documentació s’ha d’entrar per registre a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC),preferentment en format electrònic.

Normativa:

 • Bases aprovades per Junta de Govern Local el 8 de novembre de 2016.

Observacions:

 • T275 

Data de darrera actualització: 23/03/2017


Top