Al contingut principal

Detall de tràmit

Protecció de dades personals: drets dels ciutadans relacionats amb l'accés, rectificació, cancel·lació i oposicióDret d'accés:

 1. És el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan éssent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l’origen i les possibles cessions que s’hagin realitzat.
 2. Per exercir el dret d’accés, la persona interessada podrà optar qualsevol dels següents sistemes de consulta del fitxer, sempre que la configuració o la implantació material dels fitxers ho permeti:
  • Visualització en pantalla
  • Escrit, còpia o fotocòpia enviada per correu
  • Fax
  • Correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic

Dret de rectificació i/o cancel·lació:

 1. El dret de rectificació és el dret de la persona afectada a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incompletes.>
 2. El dret de cancel·lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives, sens perjudici del deure de bloqueig que estableix la LOPD.

Dret d’oposició:

 1. És el dret de la persona afectada a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades o que deixin de tractar-se d’acord amb els següents supòsits:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment perquè hi concorri un motiu legítim i sempre que una llei no disposi el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial.
  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió que faci referència a la persona afectada i es basi únicament en un tractament automatitzat de les seves dades.

Requisits:

La persona sol·licitant ha de coincidir amb la persona interessada.

Documentació a aportar:

 1. La sol·licitud  d'accès (Doc.266) dgudament emplenada i signada.
 2. La sol·licitud de rectificació (Doc.267) haurà d’indicar les dades que són errònies i la correcció que s’ha de fer, i haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.
 3. A la sol·licitud de cancel·lació (Doc.268) , la persona interessada haurà d’indicar les dades a les que es refereix i haurà d’aportar la documentació que ho justifiqui.
 4. La sol·licitud d’oposició (Doc.269) haurà de contenir els motius legítims relatius a la concreta situació personal que justifiquin l’exercici d’aquest dret en el cas del primer dels supòsits
 • En tots els casos s'haurà d'aportar el document d'acreditació personal: DNI/NIE, passaport, ...

Normativa:

 1. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (Arts.15-17). BOE núm 298, de 14 de desembre de 1999
 2. RD 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD. (Arts. 23-36) BOE núm 17, de 19 de gener de 2008 

Observacions:

 • El canal de comunicació preferent, mitjançant signatura electrònica serà l'adreça de correu electrònic: lopd@santcugat.cat  i s'utilizarà el formulari pertinent per a cada cas i també qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud: registre general de l'ajuntament, correu certificat, ..... 
 • RECURSOS: Reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de dades en cas de no obtenir resposta en termini.

N149

Data de darrera actualització: 22/06/2015


Top