Al contingut principal

Detall de tràmit

Padró d'habitants: altaÉs la inscripció al padró d'habitants per alta de nou resident al municipi per naixement o per canvi de domicili dins el municipi o per confirmació o renovació dels estrangers.

Requisits:

 • La inscripció és personal.
 • Un sol dels membres, major d’edat, pot realitzar la inscripció de la resta de la família.
 • La inclusió d’una nova persona en una família precisa l’autorització d’un major d’edat d’aquella família.
 • Els menors tenen un tractament especial si no s’inscriuen amb tots dos progenitors.
 • La inscripció de residents o interns en un centre, i que no tinguin la possibilitat d’acudir a les oficines municipals, podrà ser realitzada per personal autoritzat del centre.

Documentació a aportar:

Cal presentar, degudament emplenada i signada, la sol·licitud d'inscripció al padró municipal de Sant Cugat del Vallès (Doc.591)

S'ha d'acompanyar de la següent documentació, només cal fotocopiar els fulls que continguin dades sol·licitades:

Documents comuns:

 • El document personal de qui realitza el tràmit i el de les persones que s’inscriuen: DNI, permís de conduir, permís de residència o passaport;  pels menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).

 Documents específics:

 • En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, per justificar el domicili: contracte d’escriptura, o de compravenda, o contracte de lloguer i últim rebut pagat, o últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas, o autorització (*) d’ús de l’habitatge que s’està ocupant.
 • En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, per incorporació en família ja inscrita, els majors d’edat: autorització  (*1) d’inclusió d’una persona major d’edat de la família inscrita.
 • En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, de menors d’edat, quan no s’inscriuen amb tots dos progenitors: sentència judicial d’atorgament de la guarda i custòdia, o autorització  (*2) del progenitor que no s’inscriu, o llibre de família monoparental, o justificació de la defunció del progenitor absent.
 • En confirmació o renovació d’inscripció d’estrangers: el document de sol·licitud que l’Ajuntament tramet a l’interessat mesos abans de la caducitat. També es pot obtenir a les oficines de l’OAC.
 • En la sol·licitud de baixa: tràmit propi, cal sol·licitar-ho mitjançant el (Doc.532)
 • Per modificació de dades: tràmit propi, cal sol·licitar-ho mitjançant el (Doc.531)
 • En situacions excepcionals (i que per tant no es detallen), la Secció de Padrons analitzarà la situació i requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.
 • Per les autoritzacions: caldrà aportar la fotocòpia del document personal de qui autoritza.

* AUTORITZACIONS

Exemple *1 (per majors d’edat)

NOM i COGNOMS, DNI, en qualitat de [propietari] o bé [llogater] o bé [resident], AUTORITZO l’empadronament de les persones aquí relacionades en el domicili indicat [en el qual NO hi resideixo i en sóc el propietari] o bé [en el qual NO hi resideixo i en sóc el llogater] o bé [en el qual SI hi resideixo].
(Data i signatura)

Exemple *2 (per menors d’edat i centres residencials)

NOM i COGNOMS, DNI, en qualitat de [pare/mare] o bé [representant ], AUTORITZO l’empadronament de les persones aquí relacionades en el domicili indicat [i consento que formin part de la unitat familiar o centre residencial  i de qual no en formo part].
(Data i signatura) 

Normativa:

 1. RD 1690/1986, d'11 de juliol, Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior (BOE, de 16 de gener de 1997).
 2. Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (BOE núm. 87, 11 d'abril de 1997)
 3. Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal (BOE núm. 117, de 25 de juliol)
 4. Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (BOE núm. 262, de 31 d'octubre)..
 5. Reglament de demarcació territorial  i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig (DOGC núm. 1915, de l'11 de juliol) i Correcció d'errades (DOGC núm. 1313, de 4 de juliol 1990)
 6. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General (BOE núm. 147 de 20 de juliol)
 7. Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general(BOE núm. 298 de 14 de desembre)
 8. Reial Decret 994/99 d'11 de juny, reglament de seguretat dels fitxers automatitzats (BOE núm. 151 de 25 de juny)

Observacions:

Resolució:

 • El tràmit és immediat si s'acompleixen els requisits
 • El termini màxim de 3 mesos i en el cas de no aportar la documentació necessària es donaria per tancat l'expedient.
 • Dels menors es conservarà la còpia dels documents aportats, a fi de garantir la seva inscripció.
 • S’informarà del domicili als organismes que l’interessat esculli (*) per facilitar-li futurs tràmits a l’administració.

Per sol·licitar la baixa al padró, caldrà fer-ho d'acord amb el seu tràmit específic (Codi.18) i fent servir el Doc.532, serà un P105

Gestió gratuïta.

S'ha de sol·licitar així que es resideix al municipi.

Més informació servei 010

P104

Data de darrera actualització: 01/03/2016


Top