Al contingut principal

Detall de tràmit

Ocupació de la via públicaSol.licitud d'ocupació de la via pública, de forma puntual o per temporada, per a la utilització de parcs, carrers, places i/o voreres, per activitats i/o instal.lacions relacionades amb els tipus següents: 

 1. actes i/o activitats culturals, lúdiques o esportives
 2. circs i similars
 3. parades informatives/altres....
 4. sessions fotogràfiques i/o filmacions
 5. quioscos de temporada
 6. banderoles, pancartes, plafons i columnes d'anuncis
 7. publicitat dinàmica
 8. gènere, mercaderies i altres objectes de comerços

Requisits:

 • Pot sol.licitar-ho qualsevol persona física o jurídica i/o entitat.
 • Termini de presentació amb un mínim de 20 dies naturals d'antelació a la data prevista.
 • Per a les entitats s'exigeix no estar pendents de pagament de sancions provinents d'incompliment de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i estar inscrit al Registre Municipal d'Entitats.
 • Tràmit subjecte a taxes (consultar Ordenança Fiscal núm.18 vigent)

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud degudament emplenada (Doc.072), a la qual cal adjuntar la documentació que s'especifica segons la tipologia de l'ocupació.
 • Per als casos en què es disposi d'aliments cal aportar Comunicació d'Obertura i Declaració Responsable pel sector alimentari (Doc. 509) en base a les instruccions detallades a la fitxa informativa per a cada tipus d'aliment (Doc. 507).
 • Cal aportar model o fotografia i/o text de les banderoles, pancartes, plafons, columnes d'anuncis i per a la publicitat dinàmica.
 • Atorgament de representació, si escau.
 • Les sol.licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

Normativa:

 1. Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics (BOP núm 287, annex 1, de 30 de novembre de 2002)
 2. Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions (BOP núm 127, de 28 de maig de 2007)
 3. Ordenances Fiscals vigents 
 4. RD 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'empreses alimentàries i aliments (BOE núm 57, de 8 de març de 2011)

Observacions:

S'exclouent els tipus següents atès que es regulen per normativa pròpia específica:

 • Els talls de carrer per elements d'obres associats a llicències d'obres ja siguin menors o majors; quan l'interessat rebi la comunicació de la llicència es farà constar l'obligatorietat de demanar l'autorització pel tall de carrer amb 72 hores d'antel·lació (Doc. 523). La Policia Local autoritzarà, si escau, el tancament de la via pública sol·licitat.
 • Els quioscos fixos i els de pirotècnia
 • Les parades del mercat setmanal es regulen per normativa pròpia.
 • Les parades de fires i festes tradicionals es regulen per normativa pròpia (Doc.508) i tenen tràmit propi (codi 55).
 • Les terrasses de bars i restaurants (Doc. 020) tenen tràmit propi (codi101)
 • En els actes i/o activitats culturals, lúdiques o esportives on s'utilitzin graelles, cal complir la Normativa de seguretat per a l'ús de les graelles en espai públic (Doc. 534)
 • Les atraccions firals, incloses les de Festa Major, es sol·liciten mitjançant el tràmit "Atraccions firals" , codi 2 i el document (Doc.511)
 • Les parades informatives de partits polítics en període d'eleccions cal sol·licitar el permís a la Junta Electoral
 • Tràmit subjecte a taxes  (OF. núm.18) veure excepcions
 • T152

Data de darrera actualització: 05/10/2016


Top