Al contingut principal

Detall de tràmit

Instància genèrica - Dret de petició  • El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives.
  • És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, del dret de petició.
  • L'escrit de petició, juntament a la documenatció que s'hi adjunti, s'ha de presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 38.4 de las llei 30/1992, de 26 de novembre.

Requisits:

  • El titular del dret de petició pot ser qualsevol persona natural o jurídica prescindint de la seva nacionalitat.
  • És la via d'expressió en defensa dels interesos legítims i com a participació ciutadana en les tasques públiques i es pot exercir tant individual com col.lectivament.

Documentació a aportar:

Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

  • Presencialment: presentant al Registe de l'OAC la instància emplenada i signada correctament.

Normativa:

  1. Constitució espanyola, (article 29).
  2. Estatut d'autonomia de Catalunya, (article 29.5. Dret de participació).
  3. Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.
  4. Llei 30/1992 , de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 38.4. Registre).

Observacions:

Es pot fer servir aquest model d'instància genèrica quan no hi hagi la pròpia del tràmit específic.

Data de darrera actualització: 22/05/2015


Top