Al contingut principal

Detall de tràmit

Gestió i pagament de tributs i multes • Realització dels tràmits referits al pagament d'impostos, taxes i multes per banc o caixa o bé mitjantçant domiciliació bancària.
 • L'Ajuntament de Sant Cugat ha delegat la recaptació de tributs i d'altres ingressos en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), a partir del dia 1 de gener de 2006, segons l'acord del Ple Ordinari municipal del 18 de juliol de 2005.
 • L'ORGT és un organisme autònom administratiu de la Diputació de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia, creat amb la finalitat de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals de la província i altres organismes que ho sol·licitin.

Els serveis delegats i que s'ofereixen al web de l'ORGT, es troben ordenats en els següents grups:

 •      Informació al contribuent
 •      Tràmits i sol·licituds
 •      Pagament d'impostos i multes
 •      Serveis amb firma electrònica

Requisits:

 • El pagament d'impostos i taxes l'haurà de fer la persona interessada o en qui delegui.

Documentació a aportar:

 • S'adjuntarà, per a cada cas, la documentació específica sol·licitada

Normativa:

 1. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18 de desembre 2003)
 2. Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (BOE núm. 59, de 9 de març de 2004)
 3. Ordenances Fiscals vigents

Observacions:

 

Data de darrera actualització: 14/11/2014


Top