Al contingut principal

Detall de tràmit

Comunicació de reserva temporal d'estacionament: mudances, càrrega i descàrrega, contenidors o sacs de runaSol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per a la realització de mudances, càrrega i descàrrega (grues, transports o similars), sacs o contenidors de runes. 

Pot ser una reserva d'estacionament, tall parcial o total de carrer:

 1. reserva d'estacionament: correctament estacionat, estacionament zona blava, sobre la vorera, en zones reservades (càrrega i descàrrega, taxi, autobús) i altres
 2. tall parcial de carrer: quan la via té 2 o més carrils de circulació en un mateix sentit i se'n talla un (no cal desviar la circulació)
 3. tall de carrer: quan es talla la circulació totalment en un o els dos sentits de la circulació (cal desviar la circulació)

Requisits:

 • Qualsevol persona o empresa interessada en realitzar una mudança o càrrega i descàrrega, així com col·locació de contenidors o sacs de runa.
 • El termini de presentació serà, com a mínim de 5 dies hàbils (dissabte inclòs) d'antelació a la data prevista per a l'activitat.
 • Tràmit subjecte a taxes.

Documentació a aportar:

 • Cal portar, degudament emplenat i signat, l'imprès de Comunicació de reserva temporal d'estacionament per mudances, càrrega i descàrrega,  contenidors o sacs de runa (Doc.523).
 • Si la comunicació la realitza una empresa, és obligatori emplenar l'apartat de declaració.
 • Si fa la sol·licitud una persona representant cal autorització.

Normativa:

 1. Ordenances Fiscals vigents
 2. Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics (BOP núm. 287 del 30 de novembre de 2002 i modificacions del Ple municipal del 16/02/2009) 
 3. Ordenança municipal de circulació (BOP núm. 288, d'1 de desembre de 1988)

Observacions:

 • Horari: de 9:30 a 22:00 h , de dilluns a diumenge; excepcionalment la policia local podrà ampliar aquest horari de forma motivada.
 • En el cas què l'activitat es realitzi entre dues adreces del municipi, cal complimentar les dades dels dos emplaçaments i es sumaran les liquidacions pertinents.
 • Qualsevol modificació de les dades i/o dates o horari, invalidarà la sol·licitud inicial. Cal informar prèviament dels canvis.
 • En el cas que la reserva d'estacionament o tall de carrer no es pugui realitzar per qualsevol motiu, s'ha d'informar de la seva anul·lació a l'Ajuntament mitjançant instància al registre, abans de l'hora de comançament del primer o únic dia demanat. En cas contrari, es procedirà a la liquidació de la taxa correponent.
 • La reserva d'estacionament o tall de carrer no dificultarà la instal·lació de les terrasses de bar i restaurant legalment autoritzades.
 • Es vetllarà per mantenir la zona d'actuació neta i perquè l'activitat no suposi molèsties al veïnatge respectant l'entrada i sortida dels aparcaments privats.
 • La senyalització de l'ocupació de la via pública correrà a càrrec de la persona sol·licitant.
 • La zona d'actuació s'haurà de senyalitzar amb 72 hores d'anterioritat indicant el dia i l'hora.  En el cas que el sol·licitant no disposi de cons i senyals, la policia local li pot facilitar mostrant el document de sol·licitud degudament enregistrat a l'Ajuntament. Aquest servei no comporta cap cost afegit.
 • L'activitat queda subjecte a inspecció de la policia local. El comunicat pot ser revocable en qualsevol moment per raons d'interès públic i sense dret a indemnització.
 • En el cas que fos necessari traslladar un vehicle amb el servei de grua, les despeses aniran a càrrec dels interessats.

Ocupació de voreres o calçada per contenidors o sacs de runes:

 • Hi ha diferència de preu entre sac de runa i contenidor
 • Es cobra per categoria de carrer no per zona de qualificació urbanística; veure Annex OO.FF.
 • 1er es cobra la col·locació si la sol·licitud no presenta núm. d’expedient d’obres
 • 2n es cobra el temps que resta ocupada la via pública

T153

Data de darrera actualització: 12/12/2014


Top