Al contingut principal

Detall de tràmit

Assabentat: obres mínimesConsisteix en posar en coneixement de l'Ajuntament la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que la finca no estigui subjecta a cap tipus de catalogació específica o genèrica:
 • Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre, modernització d’instal·lacions bàsiques...) sense afectació d’estructures, façanes, envans (entès com qualsevol element que divideixi els espais) ni elements comunitaris
 • Reparació de terrats sense afectació estructural de superfície inferior a 25m² (no cobertes inclinades)    
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres  

Requisits:

El tramitarà la persona, física o jurídica, titular o en el seu defecte qui la representi.

Caldrà tenir sempre en compte:

 • Que l’obra NO es realitzi en ZONES COMUNITÀRIES (terrasses, teulades, façanes, ..)
 • Que NO afecti a ELEMENTS ESTRUCTURALS (parets mestres, alguna columna, ...)
 • Que la finca NO tingui cap tipus de CATALOGACIÓ ESPECÍFICA O GENÈRICA. Si la finca presenta algun nivell de catalogació, (es pot comprovar al següent enllaç: http://www.gea.santcugat.cat/PlanolCataleg/ ), s’ha de demanar en règim de comunicació prèvia.

Documentació a aportar:

 • Document de règim d’assabentat degudament emplenat i signat (Doc. 048)
 • Autorització d'atorgament de representació, si escau

Normativa:

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat económica.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • RD 314/2006 d’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació i actualitzacions posteriors
 • Text refós del Pla General Metropolità d’Ordenació (PGMO)
 • Planejament específic, si escau
 • Ordenances metropolitanes d’edificació (OME)
 • Ordenança metropolitana de rehabilitació
 • Ordenança municipal per a l’agilitació del tràmit de llicències urbanístiques
 • Ordenança municipal d’accessibilitat als edificis i espais públics urbans
 • Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i els espais públics
 • Ordenances fiscals vigents
 • Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
 • Decret 55/2009 sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. DOGC núm. 6920 de 24 de juliol
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. DOGC núm. 6623 del 15 de maig.

Observacions:

 • Tràmit subjecte a taxes
 • Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme
 • Podeu comprovar si la finca té qualsevol tipus de catalogació consultant a: http://www.gea.santcugat.cat/PlanolCataleg/
 • Si la finca està catalogada la petició serà en règim de comunicació prèvia(Doc.520)
 • Inici de les obres: immediat
 • Finalització de les obres: fins a un màxim de 12 mesos de la sol·licitud.
   

Condicions:

 1. En el transcurs de la realització dels treballs s'hauran d'adoptar les mesures de precaució que per aquests casos preveuen les Ordenances metropolitanes, les disposicions sanitàries vigents, les contingudes dins de la legislació vigent en relació amb la matèria i aquelles que aconsellin les bones pràctiques de la construcció.
 2. Les obres o instal·lacions s'han d'ajustar estrictament a les que s'han esmentat. No es permeten obres que modifiquin l'interior dels espais. En cas d'incompliment s’incorrerà en infracció que és objecte de les sancions previstes a les Ordenança municipal per a l’agilitació del tràmit de llicències urbanístiques i altres disposicions aplicables.
 3. La persona sol·licitant està obligada a ensenyar aquest ASSABENTAT tantes vegades com l'hi reclamin els/les agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars i, en cas d'incompliment d'aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als representants de l’administració.
 4. En cas de reformes de cuina no es poden anul·lar els espais destinats a safareig i a estenedor; els fums de la cuina no poden treure’ls a l'exterior de façanes o patis mitjançant extractors, sinó que s'han d'enviar a la coberta de l'edifici mitjançant conductes d'extracció. No es poden fer regates en elements estructurals, com parets, pilars o sostres, per encastar canonades i/o conductes d’instal·lacions.
 5. No es poden fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. Les runes es poden dipositar a la deixalleria autoritzada, tot indicant el seu emplaçament d’origen, o sol·licitar la col·locació de contenidors i/o sacs de runa mitjançant l’imprès (Doc.523) "Reserva temporal d'estacionament"

T132

Data de darrera actualització: 21/11/2016


Top