Al contingut principal

Detall de tràmit

Ajuts contractació persones aturadesAjuts que tenen per objecte incentivar la contractació de persones desocupades, a través d’assignacions econòmiques per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

L'atorgament d’aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar el 50% de la contractació per part de les empreses que desenvolupin la seva activitat a Sant Cugat del Vallès i a poblacions de l’Àrea Metropolitana i que contractin persones en situació d’atur residents a Sant Cugat del Vallès.

Requisits:

Podran ser beneficiàries de les assignacions econòmiques les persones en situació d’atur, des de fa 3 mesos, prèviament a l’inici del contracte i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici del contracte (Excepcionalment, es pot contractar a persones que hagin treballat un màxim de 60 en l'últim any i que els dies treballats no s’acumulin en els darrers 3 mesos) i que pertanyin a un dels col·lectius següents:

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Aturats/des de llarga durada (mínim 1 any).
 • Majors de 45 anys.
 • Joves de 16 a 35 anys.
 • Persones amb discapacitats.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones desocupades.
 • Persones que hagin sortit d’un procés de Regulació d’Ocupació en els últims 12 mesos provinents d’empreses del sector industrial, només per a la contractació en un procés de reindustrialització.

Podran ser beneficiàries de les assignacions econòmiques les entitats que compleixin tots els següents requisits:

 • No haver contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per a aquesta contractació.
 • No haver realitzat acomiadaments improcedents a treballadors/res de treballadors/res en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l’assignació econòmica.
 • No haver realitzat acomiadaments de treballadors/es o Expedients de Regulació d’Ocupació de treballadors/es en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l’assignació econòmica.
 • Tenir la condició de Petita o Mitjana Empresa.
 • Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès o a l’Àrea Metropolitana.
 • Formalitzar un contracte laboral durant un termini mínim de 12 mesos o un contracte indefinit.
 • Que l’empresa incrementi amb el contracte la plantilla existent.

Documentació a aportar:

a) En el moment de la sol·licitud inicial:

- Imprès de sol·licitud per rebre l’assignació econòmica signat i segellat pel representant legal de l’empresa.

- Poders notarials per actuar en representació de l’empresa.

- NIF/CIF de l’empresa.

En cas que l'empresa sigui:

 • Persona Jurídica (societats o entitats): Escriptura de constitució o document d'inscripció al Registre públic corresponent.
 • Empresaris o professionals individuals: Alta censal
 • Societats civils sense personalitat jurídica pròpia: contracte privat
 • Societats mercantils (SA-SL): alta d'autònom i certificat de situació de cotització del representant o de l'administrador de la societat mercantil.

- Llicència o comunicació de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui situada l’empresa.

- Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002) i acreditació de què totes les persones donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ho han estat per acomiadament i/o expedient de regulació d’ocupació i en els 12 darrers mesos per acomiadament improcedent.

- Certificats acreditatius de l’acompliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, amb la Seguretat Social i amb l’entitat municipal on estigui residenciada l’empresa.

- Descripció del lloc de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit, així com el precontracte de treball corresponent.

Full de dades bancàries segellat per l’entitat financera segons model.

 

b) En el moment de l’acreditació del contracte:

- Formulari dels resultats del procés de selecció, excepte en els processos de reindustrialització.

- Contracte de treball on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el cost salarial, la categoria professional i el conveni laboral aplicable.

- Alta a la Seguretat Social de la persona contractada.

- Document que acrediti la condició de desocupat de la persona contractada, emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

- Certificat d’empadronament de la persona a contractar

- Còpia del DNI/NIE de la persona a contractar.

- Certificat de Vida laboral de la persona a contractar.

- Documentació que acrediti que la persona a contractar pertany a un col·lectiu prioritari o declaració responsable, signada per la persona a contractar, conforme pertany a un dels col·lectius establerts al punt 5 de les presents bases.

Normativa:

Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016 – 2019

Règim jurídic aplicable serà la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions

Normativa Reguladora de les Subvencions pròpia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Observacions:

L’atorgament de l’assignació econòmica no podrà donar com a resultat que la persona beneficiària de l’assignació econòmica esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

Els ajuts són compatibles amb subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte. No obstant, l’import total de les diferents assignacions econòmiques no excedirà en cap cas el 50% del cost de la contractació. Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar a les empreses sol·licitants d’aquesta assignació econòmica.

 • No es poden formalitzar contractes amb: el cònjuge o parents fins el segon grau inclusiu, persones membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o dels que tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%, o persones que ocupin càrrecs d'alta direcció.
 • Queden exloses les empreses que hagin estat beneficiàries d’aquesta assignació econòmica en el període immediatament anterior que vulguin contractar pels mateixos llocs de treball o a persones que ja van contractar mitjançant aquesta assignació econòmica.
 • No ser administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil publica ni, en el cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

N217

Data de darrera actualització: 30/11/2016


Top