Al contingut principal

Detall de tràmit

Ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmés al nivell d'ingressos de la unitat familiarL'objecte d'aquestes prestacions és donar suport a les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, per raó de l'atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

L'ajut va adreçat a les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017, sempre que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.

Requisits:

Les famílies que demanen l'ajut econòmic han de complir, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:

 1. Que una de les persones progenitores o assimilades sol·licitants, com a mínim, sigui resident legal a Catalunya, i ho hagi estat durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones retornades que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència. La residència a Catalunya cal que sigui de manera efectiva i ininterrompuda. La residència no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant els dos darrers anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 2. Cal que hi hagi convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. Queden exempts d'aquest requisit els supòsits de ruptura de la convivència produïts per situacions de violència masclista acreditada suficientment amb els mitjans de prova que preveu la normativa vigent.
 3. No superar uns ingressos límits (veure apartat Observacions).
 4. Que la persona/es que sol·liciten l’ajut exerceixin la guarda i custòdia de tots els infants que consten a la sol·licitud. En el supòsit de la guarda compartida qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d'ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic, que es resoldrà per ordre de presentació.
 5. Que els infants no superin els 12 anys d’edat per als supòsits d’adopció, tutela o acolliment.
 6. Que en cas de tuteles i acolliments, les persones sol·licitants siguin persones físiques.
 7. En els casos de famílies nombroses o monoparentals, cal que el títol de família nombrosa o de família monoparental, estigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

Termini de presentació de la sol·licitud: 

 • Famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol al 30 de setembre de 2016: les sol·licituds s'han de presentar entre l'1 i el 31 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Per a la resta de famílies, el termini de presentació és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de naixement, acolliment adopció o tutela.
 • La quantia de l’ajut és de 650 € per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental l’import serà de 750 €.

L'ajut es rebrà en un sol pagament a partir de la resolució d'atorgament de l'ajut, a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària.

Compatibilitat:
L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar és compatible amb qualsevol altre ajut familiar atorgat per les administracions públiques.

Documentació a aportar:

El formulari de sol·licitud de la Generalitat degudament emplenat i signat per les persones sol·licitants (dues persones progenitores en cas que hi hagi dos sol·licitants i per la persona progenitora en cas que hi hagi un únic sol·licitant).

No caldrà aportar el document identificador (DNI/NIF) de les persones sol·licitants, ni el certificat de convivència, ni l'històric del volant d'empadronament del/s període/s posterior/s al mes de juny de 2006, ni tampoc la declaració de renda corresponent, d'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014.

La documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud és:

 1. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels NIE de les persones sol·licitants, si escau 
 2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complert
 3. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat de residència legal, d’una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant 5 anys. El formulari de sol·licitud del certificat de residència s’efectua a la Di-recció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de Policia
 4. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del/s certificat/s de residència del/s període/s anterior/s  al 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de  5 anys d'empadronament a Catalunya.
 5. Dades bancàries, incloses en el formulari de sol·licitud, en cas de presentar-les per primera vegada a la Generalitat de Catalunya, si han transcorregut més de 5 anys des de la darrera presentació o bé si s'han modificat.
 6. Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.

Normativa:

 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 • Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (DOGC núm. 3926 de 16 de juliol)
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre)
 • Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíles.
 • ORDRE BSF/289/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut econòmic, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, i s'obre la convocatòria per als períodes compresos entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2015 i l'1 de gener i el 30 de juny de 2016.

Observacions:

(*) ANNEX Determinació del nivell d’ingressos

 • A l’efecte de determinar els ingressos de la unitat familiar, es consideren membres de la unitat familiar els progenitors, o qualsevol d’ells en cas de família monoparental, i els infants sempre que hi convisquin. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge i la cònjuge o la persona que convisqui amb un vincle afectiu anàleg amb la persona progenitora dels infants, i els infants no comuns sempre que hi convisquin.
 • En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits exigits en aquesta Ordre, es tenen en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d’altres membres de la unitat familiar que hi conviuen.
 • ElsAquests ingressos límit, corresponents a l’exercici fiscal de l’any 2014, s’han de determinar multiplicant 16.000 euros pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar, d’acord amb el que estableix la base 8 de l’annex d’aquesta Ordre.
 • Els ingressos límit de la unitat familiar establerts per accedir a l’ajut econòmic es determinaran en relació amb la part general i especial de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2012.

Els coeficients són els següents:

 •    Fins a 3 membres: 1
 •    Fins a 4 membres: 1,30
 •    Fins a 5 membres: 1,60
 •    Fins a 6 membres: 1,90
 •    Fins a 7 membres: 2,20
 •    Fins a 8 membres: 2,50
 •    Fins a 9 membres: 2,80
 •    Fins a 10 membres: 3,10
 •    Per cada membre de més s’augmentarà el coeficient en 0,30.
 • En cas que un dels membres de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb discapacitat igual o superior al 33%, s’aplicarà el coeficient corresponent a un membre més.
 • En el supòsit de família monoparental, s’aplicarà el coeficient corresponent a un membre més, considerant-se en qualsevol cas un mínim de 4.

Aquest tràmit es pot consultar per Internet a www.gencat.cat o bé telefònicament al 012.

 • En cas de naixement, adopció, tutela o acolliment d'un nou infant, serà obligatori comunicar la modificació de les dades (imprès específic, Formulari de la Generalitat) 
 • Per a les famílies destinatàries per motiu d'adopció, de tutela o d'acolliment, el període durant el qual es té dret a percebre les prestacions s'inicia a partir de l'endemà de la data de l'acta notarial o de la sentència d'adopció, tutela o acolliment, o de la resolució administrativa d'acolliment.
 • Per acolliments: aquest ha de ser preadoptiu o simple en família extensa o aliena. Una adopció precedida d'un acolliment que hagi donat lloc a ser persona beneficiària d'aquest ajut no pot donar lloc a rebre'l novament. Per infants acollits fora del territori de Catalunya, la figura de l'acolliment permanent s'equipara amb la figura de l'acolliment preadoptiu.

A l'OAC s'informarà i es lliurarà l'imprès específic de sol·licitud adient per a cada cas, que un cop degudament emplenat es trametrà com a tràmit de REGISTRE ÚNIC al Departament de Benestar Social i Família, que serà qui resoldrà i ho comunicarà directament a qui sol·licita l'ajut.

Les persones sol·licitants poden rebre un missatge sms i/o un correu electrònic, si han informat d'un telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic al formulari de sol·licitud, en què se'ls informa del número d'identificador personal assignat que s'haurà de facilitar per poder demanar informació genèrica de l'estat del tràmit. També poden adreçar-se a les Oficines de Benestar Social i Família i trucar al 012 (No es proporcionarà cap informació de caràcter personal per telèfon atès que no es pot verificar la identitat de la persona interessada o de qui la representa).

El termini màxim per emetre i notificar la resolució a través de correu certificat és de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entén desestimada la sol·licitud d'atorgament d'ajut.

Data de darrera actualització: 07/10/2016


Top